NIYAZ NAJAFOV and Elena Zaytseva

 

Speakers:
Niyaz Najafov, exhibiting artist
Elena Zaytseva, curator, writer and historian of art
Anastasia Koro, translator

May 30, 2017